POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 23. 07. 2020 r
 

Czym jest Polityka prywatności?


Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony
internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona
Twoich danych osobowych
. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić
Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te
o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji
danych (SSL)
, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje
odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.


Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka
minut.


Kto jest administratorem strony internetowej www.biowid.pl?

 
Administratorem strony internetowej www.biowid.pl jest Kajetan Jarczaszyk,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIOWID OPAKOWANIA
EKOLOGICZNE KAJETAN JARCZASZYK, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Junikowska 8A, 60-163
Poznań, NIP 7792513338, REGON 385498349 (czyli: my).
 

Dane osobowe

 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych
osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego
powszechnie: RODO
. W zakresie nieuregulowanym przez RODO
przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 
BIOWID OPAKOWANIA EKOLOGICZNE KAJETAN
JARCZASZYK
ul. Junikowska 8A
60-163 Poznań
telefon: +48 791 711 183
e-mail: biuro@biowid.pl

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z
nami za pomocą:
- poczty elektronicznej: biuro@biowid.pl
- poczty tradycyjnej: ul. Junikowska 8A, 60-163 Poznań
- telefonu: +48 791 711 183

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je
przetwarzamy?


Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów
przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.
1. Cel: zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr NIP, adres e-
mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w
celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
 
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń
dotyczących wykonania umowy
 
2. Cel: konto

Dane osobowe: imię, adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w
celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

Czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta

3. Cel: newsletter
Dane osobowe: adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie
na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych

Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych

4. Cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi


Dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP,
REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty
płatniczej

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w
celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń
dotyczących wykonania umowy
 
5. Cel: wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych


Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-
mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, nr karty
płatniczej

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów
podatkowych i rachunkowych

Czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie
danych osobowych


6. Cel: analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego

Dane osobowe: adres IP, lokalizacja, wiek, płeć, informacje zapisane w
plikach cookie

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w
celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego
na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu

Czas przechowywania danych: przez … miesięcy od zgromadzenia danych
lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych
 
7. Cel: marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym
remarketing


Dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail,
nr telefonu, adres IP, wiek, płeć, informacje zapisane w plikach cookie,
lokalizacja, historia zamówień

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w
celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego
na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

Czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Pana/Pani dane się
zdezaktualizowały
 

Dobrowolność podania danych osobowych


Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi
warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

 

Odbiorcy danych osobowych


Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć
tutaj

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)


Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do
zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?


W celu korzystania z narzędzi Google, służących do tworzenia statystyk oraz działań
marketingowych i remarketingowych , Twoje dane osobowe mogą być przekazywane
do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy
Prywatności
(link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w
stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją
wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).
 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez
nas Twoich danych osobowych?


Na podstawie RODO masz prawo do:
 •  żądania dostępu do swoich danych osobowych
 •  żądania sprostowania swoich danych osobowych
 •  żądania usunięcia swoich danych osobowych
 •  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 •  żądania przenoszenia danych osobowych
W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez
zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania
udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez
Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania
żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.
 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)


Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
na adres: biuro@biowid.pl.


Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)


Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas
niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do
żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych
zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@biowid.pl.
 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia
zapomnianym” (art. 17 RODO)


Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 •  Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 •  wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać
Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym
zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie
na adres: biuro@biowid.pl.
 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO)


Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 •  kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 •  przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 •  Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 •  zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@biowid.pl.
 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)


Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych, w związku z:
 •  przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 •  przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@biowid.pl.
 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)


Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby
dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim
żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym
przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio
innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje
żądanie na adres: biuro@biowid.pl.
 

Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?


Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej
cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje
żądanie na adres: biuro@biowid.pl.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia
usługi newsletter możesz z niego zrezygnować [[link]].
 

Skarga do organu nadzorczego


Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego,
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 

Pliki „cookies”

 

Informacje ogólne


Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i
dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 

Bezpieczeństwo


Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie
jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 

Rodzaje plików Cookies


Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
 •  Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 •  Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam domomentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 

Cele


Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
 •  konfiguracji sklepu internetowego;
 •  prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/.
 •  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci SklepuInternetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ichstruktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLCz siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami
prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać
zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie
skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem
https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia.

Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności

Zamknij